arboPONOS
Bokstraat 26
6413 AT Heerlen
06-18290310
info@arboponos.nl
KvK: 60362618

Arbo- en adviesdiensten PONOS v.o.f. adviseren en ondersteunen u om het verzuim in uw bedrijf te voorkomen en te verminderen.

zoon en vader vernootschap onder firma Arbo Ponos

Wet Verbetering Poortwachter

Wij hanteren hiervoor de wettelijke regelingen, vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter en dat houdt in dat een zieke medewerker door de werkgever binnen één week bij ons aangemeld moet zijn.

Arbo- en adviesdiensten PONOS krijgt via huisbezoek en/of telefonisch consult een eerste indruk van wat er met de zieke medewerker aan de hand is. Aan de hand van die indicatie gaat PONOS samen met u het vervolgtraject in:

Uiterlijk 6 weken na de eerste ziektedag maakt een bedrijfsarts een probleemanalyse waarbij hij ons adviseert over het re-integratietraject. Dat traject zetten wij om in een Plan van Aanpak. Dit plan bespreken en ondertekenen werkgever en werknemer samen. Alle verdere afspraken over tijdelijke werktaken en - uren bespreken werkgever en werknemer samen. Deze afspraken leggen werkgever en werknemer vast en ondertekenen ze samen. Werkgever en werknemer evalueren samen regelmatig de vorderingen en afspraken. Ook deze evaluaties leggen zij vast en ondertekenen zij samen. Dit samen wordt het re-integratiedossier; alle inspanningen die werkgever samen met werknemer doen om de zieke medewerker te helpen bij terugkeer naar werk.

Als uw werknemer langer ziek blijft, staat PONOS u bij het UWV in te lichten dat een werknemer langer ziek is.

PONOS adviseert u tijdig na te denken uw zieke medewerker middels een Functie Mogelijkheden Lijst en een Arbeidsdeskundig Onderzoek "klaar" te maken om ook spoor 2 in te zetten. Spoor twee is re-integratie naar ander werk bij een andere werkgever. Zo voorkomt u dat het UWV u als werkgever een sanctie oplegt, omdat u volgens hen te weinig inspanning deed een zieke medewerker te helpen.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

De RI&E is voor elke werkgever met werknemers het startpunt voor een veilige werkomgeving. U bent verplicht een RI&E te hebben als u personeel in dienst heeft. PONOS kan u hierbij van dienst zijn.

Verzuimprotocol

Een van de eerste afspraken na een arbeidsovereenkomst is het verzuimprotocol. Hierin staan de afspraken hoe een werknemer zich ziek meldt. PONOS helpt u met een op maat gemaakt verzuimprotocol.